Derneğe Üye Olma

1965 Samsunspor Derneği’ne kimler üye olabilir? Kimler başvuruda bulunabilir?

1965 Samsunspor Derneğine üye olmak üzere başvuran, Samsunspor Kulübü’ne ruhen bağlı ve taraftarı olan, derneğin amaçlarını benimseyen, 18 yaşını bitirmiş fiili ehliyete sahip olan gerçek veya tüzel kişiler, Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.

Dernek Başkanlığına, dernekçe hazırlanmış Üye Kayıt Formu’nun eksiksiz doldurularak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulu’nca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Genel Sekreter bu başvuru formunu, bir hafta süre ile dernek merkezinde veya internet sitesinde üyelerin bilgisine sunulmak üzere askıya çıkarır. Üye adayı için bu süre içinde yazılı bir itiraz olmaz ise, yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında üye adayının talebi gündeme alınıp karara bağlanır. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

Üye adayına herhangi bir yazılı itiraz söz konusu olursa son ve kesin karar yönetim kurulunca alınır.

Derneğe üye olarak kabulüne karar verilen istekli, kararın kendisine bildirilmesini izleyen yedi gün içinde giriş aidatı ile yıllık aidatını yönetim kurulunun belirleyeceği şartlarla ödemek zorundadır. Bu süre içinde giriş aidatı ve yıllık aidatını dernek adına bankaya açılmış hesaba yatırmamış veya makbuz karşılığında dernek merkezine ödememiş olan istekli başvurusunu geri almış sayılır.

Derneğe büyük yararı, maddi ve manevi yardımları dokunmuş veya dokunacak ve güç kazandıracak kişiler yönetim kurulu kararı ile onur üyeliğine seçilebilir. Bu kişiler diledikleri takdirde genel kurul toplantılarına veya diğer toplantılara katılabilirler ancak seçme ve seçilme hakları yoktur. Onur üyeleri dilerlerse bağış adı altında ödeme yapabilirler.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları, 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.